You are here

O nama

ALO KURIR EXPRES

DATUM: 24.12.2012 BR. 01/12 
Na osnovu člana 22. Zakona o poštanskim djelatnostima S.list Crne Gore br. 57/11 od 30.11.2011 godine preduzeće Alo Kurir Express donosi opšte uslove za obavljanje komercijalnih poštanskih usluga. 

OPŠTI USLOVI ZA OBAVLJANJE KOMERCIJALNIH POŠTANSKIH USLUGA

1. Dostava svih vrsta komercijalnih pošiljki kao što su, rezervni djelovi i ostala legalna nekvarljiva roba i roba koja nije opasna po okolinu i opšte zdravlje gradjana i u skladu sa Zakonom o poštanskim djelatnostima .

2. Preuzimanje pošiljki vršiti će se na adresi pošiljaoca ili na unaprijed ugovorenom mjestu, Alo Kurir Expres moze odrediti da se pojedine vrste pošiljki primaju otvorene zbog bezbjednosti.

3. Predaja pošiljki će se obavljati kao i preuzimanje i to u roku od najviše 24 casa od preuzimanja pošiljke.

4. Alo Kurir Express po preuzimanju pošiljke moralno, materijalno i krivično odgovara za samu pošiljku i njenu vrijednost do njenog dostavljanja

5. Alo Kurir Express će za svaku pošiljku izdati odgovarajuću ispravu i pošiljaocu i primaocu sa svim podacirna koji će sluziti kao dokaz o izvrženoj dostavi sa istaknutim vrijednostima i datumima.

6. Dostava će se vršiti po važećem cjenovniku .

7. Korisnik usluge je obavezan i odgovoran za pravilno pakovanje i zatvaranje pošiljke koje mora da odgovara vrsti, obliku, masi i vrijednosti predmeta u pošiljci i odgovoran je za štetu koju pošiljka zbog sadržaja ili neodgovarajućeg pakovanja može da nanese drugim pošiljkama ili samom operateru. Pošiljka mora biti zatvorena odgovarajućim sredstvom u zavisnosti od vrste i vrijednosti njenog sadržaja.

8 Korisnik poštanskih usluga dužan je da na pošiljci čisto i jasno navede ime i adresu primaoca i pošiljaoca svoje ime i adresu čitko i jasno ispisanu kao i stvamu vrijednost sadržaja pošiljke koju je operater dužan nadoknaditi u slučaju gubitka ili oštećenja iste (navedeno u tački 4 opštih uslova). Prilikom adresiranja pošiljke podaci moraju biti nazanačeni jedan ispod drugoga i slijedećim redosledom ime i prezime ili naziv primaoca, ulica i tačna adresa sa punim podacima u zavisnosti od vrste objekta, spratnosti i ostalih činilaca koji omogućavaju preciznu dostavu kao i poštanski broj i naziv odredišne pošte , navedeni podaci ne smiju biti ispisani grafitnom olovkom. Najm.je dimenzije adresnice moraju biti 140 mm x 90 mm .

9. Uručivanje pošiljki vršiće se lično primaocu ili ovlašćenom licu koje će potpisati potvrdu o preuzimanju i tom prilikom uručilac pošiljke dužan je utvrditi identitet primaoca u skladu sa Zakonom o poštanskim djelatnostima i vazećim Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga

10. U slucaju neuspjele dostave ili odbijanja primaoca ili ovlašćenog lica da primi pošiljku na pošiljci će se napraviti sluzbena zabelješka i ista če biti vraćena pošiljaocu u roku od 24 sata, ukoliko pošiljaoc nije pronadjen u navedenom roku pošiljka se odnosi na čuvanje u sjedište operatora gdje se pošiljka može podići. Rok za podizanje pošiljki u zavisnosti od sadržaja same pošiljke može biti 24 sata - zive zivotinje; 5 radnih dana - pošiljke za koje je ostavljen izvještaj o prispijeću i 30 dana za pošiljke adresirane na poste restante .

11. Reklamacije na rad operatera podnose se u skladu su članom 44. do člana 57 Zakona o poštanskim uslugama, zahtjev za nadoknadu štete ili reklamacija podnosi se u pisanoj formi i u njemu obavezno navesti činjenice na kojima zasniva svoju reklamaciju i visinu zahtijevane odštete, takodje je neophodno dostaviti odgovarajuća dokumenta kojima dokazuje svoje navode. 

 

“ALO KURIR EXPRES” D.O.O
PLAV GLAVICE BB
PIB: 02904179
PDV: 61/31-00164-7
CRPS: 5-0644542/001
Ž.R. 505-120972-32 ATLAS BANKA